Her fremgår de mest vanlige problemstillinger som oppstår innenfor de rettsområder jeg arbeider med til daglig. Du kan her finne tips som er relevant for din situasjon.

Har du spørsmål som ikke er omfattet av dette, er du naturligvis velkommen til å ta kontakt for en avklaring av hva jeg kan bistå med.

Min bistand er basert på erfaring fra rådgivning og konfliktløsning både fra privat og offentlig virksomhet. Jeg tar normalt ikke på meg oppdrag som involverer prosedyre for retten, da jeg søker å løse tvisten utenfor rettsapparatet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvilken bistand jeg kan yte akkurat deg.

Arv

Et testament er i mange tilfeller avgjørende for å sikre de etterlatte. Dersom du har særkullsbarn, vil disse ha krav på å få utbetalt sin arv umiddelbart. Det er derfor viktig å planlegge hvordan din ektefelle/samboer kan sikres best mulig. For samboere er den lovbestemte arveretten svært begrenset. For å sikre arv etter hverandre kreves testament. De lovbestemte formkravene må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Det er også viktig å være sikker på at testamentet ikke står i strid med minsterettighetene til barna. Det anbefales at du tar kontakt for avklaring av hvilken betydning et testament vil få i ditt tilfelle.

Mange ønsker å gi forskudd på arv for å hjelpe neste generasjon mens man er i live. Dette kan gjøres ved overføring av pengebeløp eller ved overdragelse av huset eller hytta. Med best mulig utnytting av fribeløpene og ellers smart arveplanlegging kan man slippe unna med mindre avgift ved disse transaksjonene.

Spørsmål om hvor mye du har rett på i arv eller hvor mye arveavgiften vil bli, lar seg ofte raskt avklares.

Konflikter ved skiftet kan ofte unngås ved bedre kjennskap til rettsreglene.

Familierett

For å sikre en rettferdig fordeling av formuen ved opphør av ekteskapet, er det nødvendig å tenke gjennom formuesordningen man har valgt. Dersom du har store verdier eller din ektefelle driver næringsvirksomhet med økonomisk risiko, vil det kunne grunn for å opprette særeie for hele eller deler av formuen. Særeie må opprettes ved ektepakt, ellers faller disposisjonen bort.

Husk at dersom din ektefelle hadde med seg nedbetalt bolig inn i ekteskapet, vil han kunne kreve skjevdeling og på denne måten holde boligen utenfor delingen ved brudd. Dersom dere ønsker å rette på dette kreves ektepakt. Husk på den andre siden at du ikke vil ha rett på skjevdeling av den arvede hytta dersom denne er solgt og pengene brukt opp på ferie og forbruk.

For ektefeller samt enkelte samboere foreligger adgang til å sitte i uskifte. Man bør imidlertid ikke ukritisk velge å benytte seg av dette. Når det gjelder retten til å forbruke verdier i uskifte, er denne omfattende men ikke ubegrenset. Det er viktig å være klar over begrensningene, så man slipper konflikter i ettertid.

I et samboerforhold er en samboerkontrakt av avgjørende betydning som bevis på hvem som eier hva. Uavklarte spørsmål om hvordan formuen skal fordeles ved brudd kan lett skape konflikter. Ny rettspraksis viser dessuten at innsats i hjemmet med felles barn ikke nødvendigvis gir rett på kompensasjon fra den andre. Dette selv om innsatsen har medført at den andre har kunnet bygge seg opp formue. Slike rettigheter bør kontraktsfestes. Det beste er at den andre kjøper seg inn i boligen. I kombinasjon med en slik kontrakt, bør det alltid vurderes å opprette testament og eventuelt livsforsikring.

Fast eiendom

Dersom du har oppdaget feil eller mangler på den bolig du nettopp har kjøpt, må du ikke risikere å reklamere over disse for sent. Det er viktig å gjøre seg orientert med de regler og frister som gjelder.

Privat salg av bolig kan i mange tilfeller være kostnadsbesparende. Mange behøver kun bistand til papirarbeidet, dvs. utforming av kontrakt og skjøte og tinglysing av dokumenter. Jeg gjør oppmerksom på at dokumentavgift i noen tilfeller kan unngås, men det er viktig å være klar over konsekvensene ved å ikke tinglyse.

Nabotvister kan ofte løses i minnelighet ved å ta tak i saken på et tidlig stadium og ved å gjøre seg kjent med det regelverk som gjelder.

Ved bolig- og eiendomsdrift vil mange spørsmål kunne oppstå om juridiske rettigheter. Dersom en konflikt har oppstått med utleier/leietaker, vil det være viktig å angripe denne på riktig måte. En heldekkende husleiekontrakt vil være av stor betydning for å unngå slike konflikter samt for å løse disse dersom tvist først skulle oppstå.

Husk at de fleste innboforsikringer har en rettshjelpsdekning som dekker store deler av utgiftene til advokat.

Kjøpsrett

Når store gjenstander som hus, bil eller båt skifter eier, vil der alltid kunne oppstå konflikter. De vanligste spørsmål er om selger har oppfylt sine plikter eller om kjøper kan kreve omlevering, utbedring, heving eller erstatning. Det kan dreie seg om store verdier og kjennskap til rettsreglene vil gjøre det enklere å vinne frem med sine rettigheter.

Husk på at huset, bilen eller båtens forsikring normalt har en rettshjelpsdekning som dekker store deler av utgiftene til advokat.

Når det gjelde mindre gjenstander, er også ofte dine rettigheter som forbruker større enn det selger gir deg inntrykk av. At garantien har gått ut, betyr ikke nødvendigvis at du ikke fortsatt har rett på gratis reparasjon, pengene tilbake eller ny vare. Reklamasjonsretten gjelder ofte fortsatt. Kjøpslovene i Norge gir gode ordninger, som du dessverre ofte ikke får informasjon om fra selger.

Trygderett

Trygderett er et område som berører mange men der det dessverre ofte skjer feil. Mange får ikke den ytelse de har krav på. Andre får ikke korrekt beregnet stønaden. Dersom du har mottatt et avslag på søknad eller mener du skulle hatt en høyere ytelse, kan det lønne seg å få dobbeltsjekket den vurdering som er gjort. Det er viktig å fremme klage innen fristen som normalt utløper 6 uker etter du har mottatt vedtaket.

Jeg gjør oppmerksom på at det gis fri rettshjelp til bistand for å utforme klage på et vedtak fra NAV, dersom din inntekt fyller de økonomiske vilkår.

Arbeidsrett

En skriftlig kontrakt er et lovfestet krav ved ansettelse og både forebygger og løser konflikter. Arbeidsmiljøloven stiller minstekrav til hva en arbeidskontrakt må inneholde. Innholdet bør være nøye gjennomtenkt da kontrakten vil være utgangspunktet for løsning av enhver arbeidstvist. Midlertidige kontrakter kan kun inngås unntaksvis. Arbeidsmiljølovens vilkår må være oppfylt.

En arbeidsgiver vil fra tid til annen ha behov for å gjøre endringer i de ansattes arbeidsoppgaver, typisk som følge av omstruktureringer Dersom din arbeidsplass har vært gjenstand for omorganisering, vil det i mange tilfeller oppstå spørsmål om prosessene har gått for seg på riktig måte. Det vil måtte avklares hvor langt arbeidsgivers styringsrett går når det gjelder å kreve endringer i arbeidsoppgavene. Dette må ses opp mot arbeidstakers rettigheter etter arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven.

Et varsel om permittering, oppsigelse eller avskjed kan ramme sterkt. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgivers saksbehandling og vurdering. Permittering eller oppsigelse må ha saklig grunn. Det skal svært mye til for at arbeidsgiver rettmessig kan gå til det dramatiske skrittet det er å gi en ansatt avskjed på dagen. Mener du deg usaklig oppsagt eller avskjediget må du bestride dette raskt.

Reglene om utforming av oppsigelsesbrev eller avskjedsbrev er svært formelle. Dersom en oppsigelse eller avskjedsbeslutning ikke har saklig grunn eller ikke oppfyller formkravene, skal retten dømme den ugyldig og arbeidstaker kan som utgangspunkt fortsette i samme stilling. Arbeidstaker kan også fremme krav om erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap.

En orientering i regelverket kan raskt gi avklaring på spørsmål i forbindelse med utbetaling av lønn eller feriepenger.

Skatt

Tilpasning til regelverket kan gi store utslag på skatten du må betale. Dette gjelder alt fra salg av bolig til planlegging av fordeling av inntekter og fradrag med ektefelle. Regelverket for skattlegging av utleieinntekter er under endring, noe som kan være viktig å holde seg oppdatert på. Utnytting av de fradragsmuligheter som finnes forutsetter kjennskap til disse. Det kan være store penger å spare både når det gjelder jobbrelaterte kostnader og rent private utgifter.